java תכנות

מכללה ירושלים
החוג למדעי המחשב והחוג המשולב-שנה ג
קורס סמיסטריאלי תשנ"ט


מרצה: אילנה קופרמן
מתרגלת: אסתר פרנס

הדרישות לקורס

סילבוס הקורס

חובות הקורס

הרצאות

תרגילים

אתרים באינטרנט

רשימת משתתפים: הדרישות לקורס

מעבדה בתכנות, אלגוריתמים מתקדמים, מערכות הפעלה : דרישות קדם


: סילבוס הקורס

.הרצת יישומים ויישומונים ,JAVA והתפתחות היסטורית. מערכת JAVA מבוא: שפת
.עצמים, כתות, ירושה, ספריות :JAVA-תכנות מונחה עצמים ו
.סוגי נתונים, מבני בקרה, שימוש בכתות, הירארכית כתות :JAVA-תכנות בסיסית ב
.(טיפול בטעויות. ספריות (מחרוזות, מבני נתונים
.אמצעי הפשטה: ממשקים, חבילות
.חוטים: יצירה, אתחול וחידוש, עדיפויות, נתונים משותפים
.AWT :JAVA-קלט ופלט. פיתוח ממשקים ב
.יישומונים ותכנות מאורעות
.תכנות ברשת: תכנות שרת/לקוח. פיתוח יישומים

:ביבליוגרפיה
1. Ince, Darrel and Freeman, Adam. Programming the Internet with Java.

2. Niemeyer, Patrick and Peck, Joshua. Exploring Java.

3. Flanagan, David. Java in a Nutshell.

4. Boone, Barry. Java Essentials for C and C++ Programmers.

: חובות הקורס

מהציון הסופי 30%      ,חובות הקורס:  א. תרגילים שבועיים .1
70% חובה להגיש                
30% ב. תרגיל מסכם, חובה להגיש          
40%ג. מבחן       
מהתרגילים 70% לא ניתן לגשת למבחן ללא הגשת
מועד אחרון להגשת הפרויקט נקבע באופן מוחלט

: הרצאות

#2 שיעור
#3 שיעור
#4 שיעור
#5 שיעור
#6 שיעור
#7 שיעור
#8 שיעור
#9 שיעור
#10 שיעור
#11 שיעור
#12 שיעור


: תרגילים

תרגיל 1
תרגיל 2
תרגיל 3
תרגיל 4
תרגיל 5
תרגיל 6
תרגיל 7
תרגיל 8
תרגיל 10
תרגיל 11
(program to shoot balloon) 'תרגיל 12 א
תרגיל 12
תרגיל 13


: אתרים באינטרנט

ועוד. java ,internet, html הדרכה בעברית! נושאים שונים הקשורים ל
java דוגמאות + קוד + הרצה ב
jdk הוראות להתקנת .sun דוקיומנטציה ומידע כללי, אתר רשמי של
.sun אוצרות: משאבים ודוגמאות מידע שונה. נתמך ע"י
אפלטים להתקנה java: בוטיק
אוצרות
עוד משאבים
api מידע על
HTML הדרכה
צלמיות, תמונות רקע
עם תשובות java -שאלות שכיחות ב
java -ב classes דיאגרמות הרארכיות html לימוד שפת


: משתתפי הקורס

חזרה לדף פתיחה